جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی آموزشی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی آموزشی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و بیست و هفتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر دکتر هوشیار، کدام اصل ضامن اجرای حقوق مدنی و شهروندی کودک است؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تناسب وضع و عمل
2) حرّیت
3) فعالیّت
4) کمال
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر