جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / باکتری شناسی پزشکی - میکروب شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

باکتری شناسی پزشکی - میکروب شناسی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: باکتری شناسی (5)، ویروس شناسی (1)، تک یاخته شناسی و قارچ شناسی (1)، بیوشیمی (1)، ژنتیک میکروارگانیسم (1)، ایمنی شناسی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي ارزيابي عملکرد تجهيزات اعمال مواد شيميايي خشک کدام مورد (يا موارد) اندازه گيري مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) يکنواختي پوشش
2) دقت کاليبراسيون
3) آهنگ (نرخ) اعمال توسط موزع
4) يکنواختي پوشش و دقت کاليبراسيون

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ارزيابي هرس هاي بشقابي،‌ مقاومت به کشش را به صورت
... بیشتر