جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز ایمنی شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز ایمنی شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی و چهارم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر اندازه گيري به دست آمده از جمعيت نمونه با آن چه در جمعيت هدف وجود دارد، همخواني نداشته باشد، با کدام خطا سروکار خواهيم داشت؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) برآورد
2) نوع اول
3) نوع دوم
4) معيار
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از
... بیشتر