جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ایمنی شناسی (5)، بیوشیمی پزشکی (1)، ژنتیک پزشکی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هفدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمولاً کدام نوع واکسن مصونيت پايدارتري را به همراه دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زنده سلولي
2) پلي پپتيدي
3) کشته سلولي
4) هيچ کدام

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم رد فوق حاد کليه در پيوند آلوگرافت براساس کدام واکنش است؟
1) تاخيري
2) آنافيلاکتيک
3) سيتوتوکسيک
4) ايميون
... بیشتر