جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) کتاب هدیه دهید

ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ایمنی شناسی (5)، بیوشیمی پزشکی (1)، ژنتیک پزشکی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منظور از حيوانات Seroconverted،‌ حيواناتي است که در گذشته از نظر سرمي................ و در حال حاضر ................ هستند. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مشکوک - مثبت
2) منفي - مشکوک
3) منفي - مثبت
4) مثبت - منفي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استراتژي بقاء عامل بيماري لايم،‌ کدام است؟
1) تبديل به فرم
... بیشتر