جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / انگل شناسی کتاب هدیه دهید

انگل شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (5)، ایمنی شناسی (1/5)، ویروس شناسی (1)، قارچ شناسی (1)، باکتری شناسی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و سی و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در بررسي يک اثر هنري پايه بيشتر بر کدام يک از مسايل زير تاکيد کرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  
1) سبک و شيوه بيان اثر    
2) محتوي ظاهري و آشکار اثر
3) استقبال مخاطبان
4) خلق کننده اثر و معني اثر
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت،
... بیشتر