جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت انگل شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت انگل شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تک یاخته شناسی (5)، کرم شناسی (5)، حشره شناسی پزشکی (1)، ایمنی شناسی (1)، قارچ شناسی پزشکی (1)، بیوشیمی (1)، باکتری شناسی و ویروس شناسی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اپيدرمين و PeP5 يک ............... است که توسط ............... توليد مي شود. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) توکسين - استرپتوکوک
2) اسيد چرب - لاکتوکوکس
3) آنتي بيوتيک - استافيلوکوک
4) لانتي بيوتيک - استافيلوکوک

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام باکتري گلوگان و فروکتان توليد مي کنند؟
1) استرپتوکوکس ساليواريوس
2) استرپتوکوکس
... بیشتر