جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز انگل شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز انگل شناسی پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و هجدهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام آنزیم توسط آلوپورینول (داروی مهارکننده نقرس)، مهار می شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ریبونوکلئوتیدردوکتاز
2) تیمیدیلات سنتاز
3) تیوردوکسین ردوکتاز
4) گزانتین اکسیداز
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در
... بیشتر