جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات زراعی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات زراعی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: گیاه شناسی (10 سوال)، حفظ نباتات (10 سوال)، آب و خاک (10 سوال)، تولید محصولات زراعی و باغی (15 سوال)، ماشین های کشاورزی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).