جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث کتاب هدیه دهید

الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تاریخ حدیث، تفسیر قرآن (1)، علوم قرآنی (1)، روش های تفسیری، تاریخ قرآن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث: تاریخ عمومی حدیث، مجمع البیان (متن عربی)، التمهید فی علوم القرآن = جلد اول، تفسیر و مفسران، تاریخ قرآن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).