جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی، کلیات علوم اسلامی، زبان انگلیسی تخصصی الهیات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و چهل و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سياست اقتصادي کشورها چه چيز آن‌‌ها را خلق مي کند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جغرافياي رفتاري
2) جغرافياي فرهنگي
3) جغرافياي اقتصادي
4) جغرافياي اجتماعي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام دانشمند محيط شناس،‌ سياره زمين را به مثابه کشتي فضايي فرض مي کند و کشورهاي
... بیشتر