جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کتاب هدیه دهید

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ایمنی شناسی (5)، بیوشیمی پزشکی (1)، ژنتیک پزشکی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد به يک تفاوت اساسي بين همانندسازي DNA در پروکاريوت ها و يوکاريوت ها اشاره دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) فقدان هسته در پروکاريوت ها
2) عدم نياز به پرايماز در يوکاريوت ها
3) عدم نياز به فعاليت توپوايزومراز در پروکاريوت ها
4) جايگاه شروع همانندسازي چندگانه در يوکاريوت ها

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام
... بیشتر