جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / اطلاعات و حفاظت اطلاعات کتاب هدیه دهید

اطلاعات و حفاظت اطلاعات

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی امنیت ملی، اطلاعات و ضد اطلاعات، روانشناسی احزاب سیاسی، جمع آوری پنهان، تحلیل اطلاعات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).