جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه کشاورزی و منابع طبیعی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه کشاورزی و منابع طبیعی - سوالات، جزوات، منابع و ...

دروس عمومی استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی کلیه رشته گرایش های گروه کشاورزی و منابع طبیعی اعم از علوم و مهندسی محیط زیست، مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی، باغبانی، صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی، صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (بیولوژی و آناتومی، کامپوزیت های لیگنوسلولزی، صنایع سلولزی)، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، مدیریت منابع خاک، علوم دامی، علوم و مهندسی آب (آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب، هواشناسی کشاورزی)، ژنتیک و به نژادی گیاهی، آگروتکنولوژی (بذر، علوم علف های هرز)، بیوتکنولوژی کشاورزی، اگرواکولوژی، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، توسعه کشاورزی، حشره شناسی، بیماری شناسی گیاهی، علوم و مهندسی جنگل (مدیریت جنگل، عمران و بهره برداری جنگل، علوم زیستی جنگل)، علوم و مهندسی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، صید و بهره برداری آبزیان)، علوم و مهندسی مرتع، مدیریت و کنترل بیابان، علوم و مهندسی آبخیز را در برمی گیرند.
درس استعداد تحصیلی این گروه که شامل 30 سوال می باشد، 4 بخش را در برمی گیرد. بخش اول شامل دو متن است که داوطلب می بایست پس از مطالعه هرکدام از آن ها، به سوالاتی که در انتهای متن آورده شده پاسخ دهد. در سوالات مربوط به بخش دوم، موقعیت های گوناگونی مطرح شده که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بخش سوم با ذکر سوالاتی به سنجش توانایی تحلیلی داوطلب پرداخته است و در بخش چهارم، انواع سوالات و مقایسه های کمی، استعداد عددی و ریاضیاتی، حل مساله و ... بیان شده است.
سوالات زبان عمومی انگلیسی نیز که در انتهای دفترچه گروه کشاورزی و منابع طبیعی قرار داده شده اند، شامل 30 سوال در 3 بخش گرامر، واژگان و درک مطلب می باشند.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهل و سوم ( بیشتر ... )