جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / ارزیابی فناوری سلامت (HTA) کتاب هدیه دهید

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول مدیریت (2)، روش های آماری (1)، اصول و روش های اپیدمیولوژی (2)، اقتصاد بهداشت (2)، نظام سلامت و برنامه های جاری آن (1)، زبان انگلیسی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).