جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / آموزش پزشکی کتاب هدیه دهید

آموزش پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: برنامه ریزی درسی (1)، ارزشیابی و ارزیابی آموزشی (1)، نظریه های یادگیری و روش های تدریس و یادگیری (1)، پژوهش در آموزش (1)، مدیریت آموزشی (1)، زبان عمومی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).