جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش مطالعات اجتماعی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش مطالعات اجتماعی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی جامعه شناسی، تاریخ معاصر ایران، تاریخ تحلیلی اسلامی، جغرافیای عمومی 1 و 2 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).