جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / آموزش زبان فارسی کتاب هدیه دهید

آموزش زبان فارسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آواشناسی زبان فارسی، کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان، زمینه کاربرد روان شناسی در آموزش زبان فارسی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های آموزش زبان فارسی: آواشناسی، آواشناسی زبان فارسی، درآمدی بر جامعه شناسی زبان، روان شناسی تربیتی، (Select Readings (intermediate (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).