جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کتاب هدیه دهید

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت وارتقای سلامت(3)،تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)، جامعه شناسی سلامت (2)، روانشناسی سلامت (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک از مــوارد زيــر به مجموع هسته و سيتوپلاسـم اطلاق مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پلاسمالما
2) پروتوپلاسم
3) کريستا
4) گليکوکاليکس

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ارگانل هاي زير در سلول مسئول تغليظ و بسته بندي پروتئين است؟
1) ليزوزوم
2) دستگاه گلژي
3) شبکه
... بیشتر