جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشت کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشتسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و سوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام یک از بافت های زیر واکنش آرژیروفیلیک کمتری نسبت به بقیه دیده می شود؟   سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کبد
2) طحال
3) پری کندریوم
4) کلیه
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مولکول،
... بیشتر