جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشت کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشتسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و شصت و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هيپرتروفي دهليز چپ روي کدام يک از ساختمان هاي زير فشار وارد مي کند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مري
2) مجراي سينه اي
3) آئورت نزولي
4) وريد همي آزيگوس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور)
... بیشتر