جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / آمار زیستی کتاب هدیه دهید

آمار زیستی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (1)، آمار ریاضی و احتمال (2)، روش های آماری شامل طرح آزمایش ها، رگرسیون، نمونه گیری، آماری ناپارامتری (4)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و پنجاهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تعهدات قراردادي دو نفر خارجي از نظر حقوق ايران تابع کدام قانون است؟  سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) قانون کشور متبوع متعاقدين    
2) قانون محل انعقاد عقد
3) قانون مورد توافق متعاقدين
4) قانون اقامت گاه متعاقدين
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)
... بیشتر