جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاه و چهارم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - ساختمان مری در کدام یک از نماتودها اهمیت تشخیصی دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اکواریا
2) تترامرس
3) سوبولورا
4) سنگاموس
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام
... بیشتر