جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و سوم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – جرجانیه یا گرگانج، کرسی کدام ایالت بود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) خوارزم
2) خراسان
3) قهستان
4) ماوراءالنهر
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات
... بیشتر