جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: استنباط آماری (2)، روش های آمار زیستی (3/5)، تحلیل چند متغیره (1/5)، تحلیل بقا (1/5)، کارآزمایی بالینی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک روش نمونه گيري،‌ احتمال انتخاب هريک از افراد جامعه در نمونه مشخص نيست. اين نوع نمونه گيري چه ناميده مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تصادفي ساده  
2) تصادفي سيستماتيک
3) خوشه اي
4) غيراحتمالي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به طور تقريبي چند درصد از داده ها در يک توزيع
... بیشتر