جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز آبیاری کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز آبیاریسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و نهم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهت استريل سازي اورژانسي ابزارهاي جراحي از کدام روش استفاده مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اتيلن اکسايد
2) پلاسما
3) حرارت خشک
4) حرارات مرطوب
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور)
... بیشتر