جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار سازمانی و مبانی مدیریت آن کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار سازمانی و مبانی مدیریت آن

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - خلاصه کتاب رفتار سازمانی و مبانی مدیریت آن نوشته علی رضائیان، شامل 10 فصل و 102 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث رفتار سازمانی چیست، معنا و مفهوم کار، ادراک، فراگرد معرفت پذیری، انگیزه، مدیریت قاطع و موثر، تحلیل مراوده ای، ارزش ها، گروه، پویایی گروهی و میان گروهی می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1396
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 2.2MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
اعتبار کافی نیست