جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز ژنتیک مولکولی کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز ژنتیک مولکولی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی ژنتیک مولکولی شامل مباحث فراوانی است که برخی از آن ها شامل واحدهای تشکیل دهنده RNA و DNA، دناتوراسیون و رناتوراسیون، قانون چارگاف، پلی مورفیسم DNA، آنزیم های توپوایزومراز، آنزیم های نوکلئاز، تکنیک های تعیین توالی نوکلئوتیدی DNA، همانندسازی DNA، پرایموزوم، رپلیزوم، الگوهای مختلف همانندسازی برای DNA حلقوی، آسیب های DNA، ترمیم DNA، رونویسی RNA، عوامل رونویسی ژن ها، RNA پلیمراز پروکاریوتی، انواع RNA، اسپلایسینگ، ترمیم DNA ضمن رونویسی، ترجمه پروتئین، به انضمام نکات کلیدی درس ژنتیک مولکولی می باشند. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و درس ژنتیک مولکولی شامل 45 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.66MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال