جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد زیست شناسی تکوینی گیاهی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد زیست شناسی تکوینی گیاهی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی زیست شناسی تکوینی گیاهی شامل تمایز و انواع آن، رشد، نمو، عوامل موثر بر تمایز، آزمایش Gautheret جهت بررسی اثر رطوبت بر تمایز، آنزیم ها، اثر هورمون ها بر تمایز، چگونگی تمایز بافت های آوندی، عناصر آبکشی و مراحل تمایز و تکوین آن ها، تکوین اندام ها، مبانی رشد، انواع رشد در گیاهان، نمو، منحنی های رشد، قطبیت در گیاهان، تاریخچه تاکسونومی، دولپه ها، انواع فیبر، تراکئید، مسیر گوناگون کروموزوم ها در گیاهان، ساخت و کار مریستم ساقه و نظریات جدید، به انضمام نکات کلیدی درس زیست شناسی تکوینی گیاهی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس زیست شناسی تکوینی گیاهی شامل 33 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.2MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال