جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد تنظیم بیان ژن ترجمه و رونویسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد تنظیم بیان ژن ترجمه و رونویسی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی تنظیم بیان ژن، ترجمه و رونویسی شامل مباحث نسخه برداری در پروکاریوت ها، RNA پلیمراز و نسخه برداری، خاتمه نسخه برداری، فاکتورهای عمومی نسخه برداری، نسخه برداری به وسیله RNA پلیمراز 1 و 3، عوامل مهارکننده نسخه برداری، پردازش RNA های ریبوزومی و ناقل، پردازش mRNA در یوکاریوت ها، پیرایش یا حذف اینترون ها، سازوکارهای پیرایش، خود پیرایشی در اینترون های کلاس 1 و 2، خود پیرایشی در اینترون های کلاس 3، خود پیرایشی در اینترون های کلاس 4، پیرایش متناوب، سنتز پروتئین، ترجمه RNA، mRNA های ناقل، سازمان mRNA ها و آغاز ترجمه، فرآیند ترجمه و ترکیبات مهارکننده ترجمه پروتئین، به انضمام نکات کلیدی درس تنظیم بیان ژن، ترجمه و رونویسی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس تنظیم بیان ژن، ترجمه و رونویسی شامل 28 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 3.5MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال