جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس آمار در علوم اجتماعی
نیمسال اول 1390
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس تغییرات اجتماعی
نیمسال اول 1390
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
نیمسال اول 1390
رایگان
4
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس جامعه شناسی ایلات و عشایر
نیمسال اول 1390
رایگان
5
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
نیمسال اول 1390
رایگان
6
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس روش های مقدماتی تحلیل جمعیت
نیمسال اول 1390
رایگان
7
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 2
نیمسال اول 1390
رایگان
8
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) جامعه شناسی (توسعه، مسائل اجتماعی و حوزه مطالعات شهری صنعتی)
سوالات درس مبانی مردم شناسی - جهانگردی
نیمسال اول 1390
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.