جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس تاریخ اروپا در قرون جدید
تابستان 1389
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس تاریخ اروپا در قرون وسطی
تابستان 1389
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و حهان
تابستان 1389
رایگان
4
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس شناخت و نقد مبانی و ماخذ ایران بعد از اسلام
تابستان 1389
رایگان
5
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس قرائت متون تاریخی زبان فارسی 1
تابستان 1389
رایگان
6
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس قرائت متون تاریخی زبان فارسی 2
تابستان 1389
رایگان
7
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس کلیات و مبانی علم تاریخ
تابستان 1389
رایگان
8
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
سوالات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.