بسته آموزشی آنلاین / بسته های آموزشی آنلاین به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

بسته های آموزشی آنلاین

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی (کلیه گرایش ها) تعداد صفحات : 2 | بازدید : 8,942

دکتری سراسری نیمه متمرکز-روانشناسی (روانشناسی بالینی - روانشناسی سلامت - خانواده و سلامت جنسی - روانشناسی صنعتی و سازمانی - علوم شناختی، روانشناسی)

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی رشد، روش تحقیق، زبان انگلیسی عمومی و زبان تخصصی ...

بسته آموزشی آنلاین علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) تعداد صفحات : 0 | بازدید : 9,514

دکتری سراسری نیمه متمرکز-مجموعه علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی تربیتی، روش تحقیق و زبان انگلیسی عمومی می ...

بسته آموزشی آنلاین مشاوره و راهنمایی (کلیه گرایش ها) تعداد صفحات : 1 | بازدید : 9,021

دکتری سراسری نیمه متمرکز-مشاوره

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روش تحقیق، ...

بسته آموزشی آنلاین حفوق جزا و جرم شناسی تعداد صفحات : 3,053 | بازدید : 11,225

کارشناسی ارشد سراسری-حقوق

بسته آموزشی آنلاین مجموعه حقوق - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آیین دادرسی کیفری، حقوق ...

بسته آموزشی آنلاین روانسنجی بالینی کودک و نوجوان تعداد صفحات : 216 | بازدید : 6,079

کارشناسی ارشد سراسری-روانشناسی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی - گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی انگیزش و ...

بسته آموزشی آنلاین روانشناسی بالینی تعداد صفحات : 2,512 | بازدید : 11,263

کارشناسی ارشد سراسری-روانشناسی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی - گرایش روانشناسی بالینی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی انگیزش و هیجان، روانشناسی بالینی، ...

بسته آموزشی آنلاین روانشناسی عمومی تعداد صفحات : 4,479 | بازدید : 8,594

کارشناسی ارشد سراسری-روانشناسی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی - گرایش روانشناسی عمومی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی انگیزش و هیجان، روانشناسی رشد، ...

بسته آموزشی آنلاین سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) تعداد صفحات : 81 | بازدید : 5,553

کارشناسی ارشد سراسری-روانشناسی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی - گرایش سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آزمون های شناختی هوش ...

بسته آموزشی آنلاین زبان و ادبیات فارسی تعداد صفحات : 2,614 | بازدید : 12,334

کارشناسی ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی

بسته آموزشی آنلاین زبان و ادبیات فارسی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس زبان تخصصی ادبیات فارسی، عربی، کلیات مسائل ادبی، نثر ...

بسته آموزشی آنلاین بیوشیمی تعداد صفحات : 229 | بازدید : 6,940

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه زیست شناسی- گرایش بیوشیمی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی، ژنتیک و سلولی ...

بسته آموزشی آنلاین زیست فناوری تعداد صفحات : 450 | بازدید : 6,511

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه زیست شناسی - گرایش زیست فناوری شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی، ژنتیک، ...

بسته آموزشی آنلاین ژنتیک تعداد صفحات : 334 | بازدید : 6,997

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه زیست شناسی - گرایش ژنتیک شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی، ژنتیک، سلولی ...

بسته آموزشی آنلاین سلولی مولکولی تعداد صفحات : 344 | بازدید : 7,173

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه زیست شناسی - گرایش علوم سلولی مولکولی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی، ...

بسته آموزشی آنلاین علوم جانوری تعداد صفحات : 72 | بازدید : 6,135

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، جانورشناسی، زبان تخصصی زیست شناسی، ...

بسته آموزشی آنلاین علوم گیاهی تعداد صفحات : 98 | بازدید : 5,849

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه زیست شناسی - علوم گیاهی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی، ژنتیک، سلولی ...

بسته آموزشی آنلاین میکروبیولوژی تعداد صفحات : 901 | بازدید : 8,335

کارشناسی ارشد سراسری-زیست شناسی سلولی و مولکولی

بسته آموزشی آنلاین زیست شناسی - گرایش میکروبیولوژی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس بیوشیمی، زبان تخصصی زیست شناسی، ژنتیک، سلولی مولکولی ...

بسته آموزشی آنلاین آموزش بزرگسالان تعداد صفحات : 4 | بازدید : 5,894

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش آموزش بزرگسالان شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، ...

بسته آموزشی آنلاین برنامه ریزی آموزشی تعداد صفحات : 467 | بازدید : 7,668

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش برنامه ریزی آموزشی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس اصول و فلسفه تعلیم و ...

بسته آموزشی آنلاین برنامه ریزی درسی تعداد صفحات : 507 | بازدید : 8,459

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش برنامه ریزی درسی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس اصول و فلسفه تعلیم و ...

بسته آموزشی آنلاین تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعداد صفحات : 71 | بازدید : 6,707

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، اصول ...

بسته آموزشی آنلاین تحقیقات آموزشی تعداد صفحات : 242 | بازدید : 6,237

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش تحقیقات آموزشی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، اصول و فلسفه تعلیم و ...

بسته آموزشی آنلاین تکنولوژی آموزشی تعداد صفحات : 364 | بازدید : 6,923

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش تکنولوژی آموزشی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس روانشناسی تربیتی، روش ها و فنون ...

بسته آموزشی آنلاین مدیریت آموزشی تعداد صفحات : 1,356 | بازدید : 11,418

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش مدیریت آموزشی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، اصول و فلسفه تعلیم و ...

بسته آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه ریزی آموزشی عالی تعداد صفحات : 402 | بازدید : 6,337

کارشناسی ارشد سراسری-علوم تربیتی

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی عالی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی ...

بسته آموزشی آنلاین روانشناسی تربیتی تعداد صفحات : 1,189 | بازدید : 7,946

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی - گرایش روانشناسی تربیتی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، روانشناسی فیزیولوژیک، ...

بسته آموزشی آنلاین روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی تعداد صفحات : 217 | بازدید : 5,733

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2

بسته آموزشی آنلاین مجموعه روانشناسی - گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی تربیتی، روانشناسی ...

بسته آموزشی آنلاین مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانواده ای، توانبخشی) تعداد صفحات : 2,618 | بازدید : 6,889

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش مشاوره مدرسه ای، شغلی، خانواده ای و توانبخشی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس ...

بسته آموزشی آنلاین مشاوره و راهنمایی تعداد صفحات : 721 | بازدید : 7,391

کارشناسی ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2

بسته آموزشی آنلاین مجموعه علوم تربیتی - گرایش مشاوره و راهنمایی شامل جامع ترین و کامل ترین مباحث و جزوات مربوط به دروس آمار، روانشناسی شخصیت، روش تحقیق، ...