آزمون خودسنجی / مهندسی مدیریت و ساخت به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مهندسی مدیریت و ساخت

آزمون خودسنجی مهندسی مدیریت و ساخت

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مهندسی عمران
شامل 6 درس :
90 تست 140 تست 60 تست 160 تست 100 تست 100 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی