مهندسی شیمی

آزمون خودسنجی مهندسی شیمی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مهندسی شیمی
شامل 8 درس :
80 تست 80 تست 105 تست 100 تست 140 تست 80 تست 80 تست 80 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی