آزمون خودسنجی / مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

آزمون خودسنجی مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی)
شامل 5 درس :
20 تست 110 تست 100 تست 110 تست 150 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی