مدیریت (MBA)

آزمون خودسنجی مدیریت (MBA)

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)
شامل 3 درس :
200 تست 150 تست 500 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی