آزمون خودسنجی / مدیریت فناوری اطلاعات کتاب هدیه دهید

مدیریت فناوری اطلاعات

آزمون خودسنجی مدیریت فناوری اطلاعات

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مجموعه مدیریت
شامل 7 درس :
140 تست 140 تست 175 تست 145 تست 200 تست 150 تست 140 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی