آزمون خودسنجی / مدیریت تکنولوژی کتاب هدیه دهید

مدیریت تکنولوژی

آزمون خودسنجی مدیریت تکنولوژی

ویژه ارشد سراسری، مجموعه مدیریت
شامل 6 درس :
140 تست 175 تست 145 تست 200 تست 150 تست 140 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی