آزمون خودسنجی / مدیریت بازرگانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مدیریت بازرگانی

آزمون خودسنجی مدیریت بازرگانی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مدیریت
شامل 7 درس :
140 تست 140 تست 175 تست 145 تست 200 تست 150 تست 140 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی