مدیریت اجرایی

آزمون خودسنجی مدیریت اجرایی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)
شامل 5 درس :
200 تست 150 تست 150 تست 125 تست 150 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی