آزمون خودسنجی / علوم تصمیم و مهندسی دانش به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

علوم تصمیم و مهندسی دانش

آزمون خودسنجی علوم تصمیم و مهندسی دانش

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی)
شامل 5 درس :
110 تست 100 تست 110 تست 150 تست 0 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی