آزمون خودسنجی / علمی کاربردی مدیریت نشر به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

علمی کاربردی مدیریت نشر

آزمون خودسنجی علمی کاربردی مدیریت نشر

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مدیریت
شامل 7 درس :
20 تست 140 تست 175 تست 50 تست 200 تست 150 تست 140 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی