آزمون خودسنجی / سازه های دریایی کتاب هدیه دهید

سازه های دریایی

آزمون خودسنجی سازه های دریایی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مجموعه مهندسی عمران
شامل 6 درس :
90 تست 140 تست 60 تست 160 تست 100 تست 100 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی