آزمون خودسنجی / زیست فناوری (بیوتکنولوژی) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

آزمون خودسنجی زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، زیست شناسی سلولی و مولکولی
شامل 6 درس :
179 تست 179 تست 150 تست 199 تست 179 تست 179 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی