آزمون خودسنجی / حقوق مالکیت فکری کتاب هدیه دهید

حقوق مالکیت فکری

آزمون خودسنجی حقوق مالکیت فکری

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مجموعه حقوق
شامل 4 درس :
130 تست 135 تست 170 تست 135 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی