جمعیت شناسی

آزمون خودسنجی جمعیت شناسی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
120 تست 125 تست 150 تست 125 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی