جامعه شناسی

آزمون خودسنجی جامعه شناسی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
125 تست 150 تست 120 تست 125 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی