توسعه روستایی

آزمون خودسنجی توسعه روستایی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
95 تست 125 تست 150 تست 125 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی