آزمون خودسنجی / برنامه ریزی گردشگری (توریسم) کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

آزمون خودسنجی برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مجموعه علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
45 تست 125 تست 150 تست 120 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی