آزمون خودسنجی / برنامه ریزی گردشگری (توریسم) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

آزمون خودسنجی برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
45 تست 125 تست 150 تست 120 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی