آزمون خودسنجی / برنامه ریزی رفاه اجتماعی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

آزمون خودسنجی برنامه ریزی رفاه اجتماعی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
120 تست 125 تست 150 تست 125 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی