آزمون خودسنجی / دکتری سراسری - عمومی گروه زبان (ویژه فرهنگ و زبان های باستانی) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری - عمومی گروه زبان (ویژه فرهنگ و زبان های باستانی)

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه زبان (ویژه فرهنگ و زبان های باستانی)

ویژه دکتری سراسری نیمه متمرکز، استعداد تحصیلی و زبان - گروه زبان
شامل 2 درس :
30 تست 30 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی