آزمون خودسنجی / دکتری سراسری - عمومی گروه دامپزشکی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری - عمومی گروه دامپزشکی

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه دامپزشکی

ویژه دکتری سراسری نیمه متمرکز، استعداد تحصیلی و زبان - گروه دامپزشکی
شامل 2 درس :
30 تست 30 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی